Zobacz wszytkie serwisy JOE.pl
blogiblog4u.pl blogiblogasek.pl katalog stronwjo.pl avataryavatary.ork.pl czcionkiczcionki.joe.pl aliasydai.pl, ork.pl, j6.pl tapety tapety.joe.pl obrazkiobrazki na NK
Online: ---
Wentylacja tuneli

o klimatyzacji, klimatyzatorach, wentylacji i wentylatorach

klimatyzacja

Wentylacja tuneli

 W obiektach inżynierskich, do których zaliczają się tunele drogowe, zawsze występują zagrożenia środowiskowe. W trakcie eksploatacji tunelu emitowane są szkodliwe dla zdrowia produkty spalania - powstające w procesach reakcji cieplno-chemicznych zachodzących w silnikach spalinowych poruszających się samochodów. Do najbardziej szkodliwych i uciążliwych produktów zalicza się występowanie tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx) oraz występowanie emisji dymów ograniczających widoczność. Z tego też względu każdy z tuneli musi być wyposażony, w odpowiedni do jego parametrów, system wentylacji, który zapewni żądaną wymianę powietrza, a także bezpieczną i komfortową jazdę. 

  Wielkość i wydajność systemu wentylacyjnego tunelu projektuje się na podstawie obliczenia ilości powietrza zewnętrznego niezbędnego do rozrzedzenia zanieczyszczonego powietrza wewnątrz tunelu tak, aby uzyskać co najmniej wartości dopuszczalne stężenia tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx) oraz emitowanych dymów ograniczających widoczność. 
Konieczne jest również zapewnienie bezpieczeństwa przemieszczania się pojazdów w tunelu pod względem możliwości wystąpienia zagrożenia pożarowego. Należy tu uwzględnić wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. W związku z tym należy przewidzieć odpowiedni system oddymiania służący do odprowadzenia dymów i ciepła pożarowego powstałych w trakcie wystąpienia pożaru, a także zapewnić stosowne drogi ewakuacyjne oraz pożarowy system operacyjny. 

Dopuszczalne stężenia podstawowych zanieczyszczeń powietrza w tunelu 
  Dopuszczalne stężenia, których graniczne wartości podaje Dz.U. 63/00, są określone ułamkiem molowym tlenku węgla zawartym w powietrzu tunelu przewidzianego do ruchu płynnego pojazdów i wynoszą: 
- tunel w ciągu ulic miejskich, dróg klasy A i S - 0,015% 
- na wyjściu z tunelu przy wentylacji podłużnej - 0,025% 
- przebywanie w tunelu personelu wykonującego pracę - 0,005% 

  Natomiast dopuszczalne stężenie określone ułamkiem molowym zawartości tlenku azotu w powietrzu tunelu wynosi 0,0025%. 
  Dopuszczalne stężenie dymu w powietrzu tunelu, określone współczynnikiem widoczności i komfortu jazdy dla płynnego ruchu jazdy wynosi: 
• tunel w ciągu ulic miejskich 
- 0,0050 m-1 
• tunel pozamiejski przy prędkości poruszania się pojazdów: 
60÷80 km/h - 0,0075 m-1 
100 km/h - 0,0050 m-1 
• przebywanie w tunelu personelu wykonującego pracę 
- 0,0030 m-1 
• konieczność zamknięcia ruchu w tunelu 
- 0,0120 m-1 

  Dopuszczalne stężenie masowe sadzy w powietrzu tunelu wynosi 2 mg/m3. 

Rodzaje wentylacji 
  Rozróżnia się dwa podstawowe sposoby wentylacji, w tym także tuneli: 
- wentylację  naturalną; 
- wentylację mechaniczną. 

  Ponieważ niniejszy artykuł jest poświęcony głównie wentylacji mechanicznej, bliżej zostaną omówione te zagadnienia w kontekście projektowania. Ze względu na kierunek ruchu strumienia powietrza wentylowanego względem osi tunelu wyróżnia się trzy główne typy wentylacji mechanicznej: 
- wentylację wzdłużną; 
- wentylację poprzeczną; 
- wentylację mieszaną. 

Warunki stosowanie wentylacji naturalnej 
  Wentylację naturalną, działającą dzięki różnicy ciśnień między głowicami tunelu oraz w wyniku ruchu pojazdów, dopuszcza się (z zastrzeżeniem określonym w Dz.U. 63/00) w tunelach spełniających poniższe warunki o następujących długościach: 
1) w ciągu dróg z ruchem jednokierunkowym, bez zatorów i gdy droga przebiegająca poza tunelem jest położona: 
• w poziomie terenu lub na nasypie - nie większej niż 600 m; 
• w wykopie - nie większej niż 400 m. 
2) w ciągu dróg o dużym natężeniu ruchu, z zatorami - nie większej niż 200 m. 

  W przypadku występowania korzystnych warunków topograficznych, a także klimatycznych, dopuszcza się wentylację naturalną w tunelach dłuższych niż to określa Dz.U. 63/00 ust. 1, pod warunkiem zastosowania rezerwowej wentylacji mechanicznej. 

Warunki stosowania wentylacji mechanicznej 
  Systemy wentylacji mechanicznej wzdłużnej można stosować tylko wtedy, gdy długość tunelu nie jest większa niż 1000 m. Przy większych długościach tunelu należy stosować system wentylacji poprzecznej. 
  Przy stosowaniu wentylacji mechanicznej wzdłużnej system musi spełniać określone wymagania. Głównie dotyczą one zasad instalowania wentylatorów umieszczanych wzdłuż stropu tunelu. Są to trzy podstawowe zasady: 
• zachowania odpowiedniej odległości od ściany - ograniczenie wpływu tarcia powietrza o powierzchnię ściany; 
• grupowania wentylatorów - odległości między poszczególnymi grupami nie powinny być mniejsze niż 60 m i nie większe niż 120 m; 
• odpowiedniej liczby wentylatorów w grupach - muszą one zapewnić równomierny rozkład ciśnienia powietrza w przestrzeni tunelu. 

  Natomiast systemy wentylacji poprzecznej wymagają odpowiedniego rozmieszczenia otworów doprowadzających i odprowadzających powietrze wentylacyjne. Otwory te powinny znajdować się: 
• doprowadzające powietrze zewnętrzne - w dolnej części tunelu na wysokości kół pojazdów; 
• odprowadza-jące powiet-rze zanieczyszczone - w części stropowej, w miarę możliwości w jego najwyższym punk-cie (zastrzeżenia - Dz.U. 63/00). 

 
Rys. 1. Wentylacja wzdłużna 

(...) 

Wymagania poprawności pracy systemu 
  Celem uzyskania poprawności i bezpieczeństwa pracy systemu tego rodzaju wentylacji należy przewidzieć instalację detekcji gazów CO, NOx, detekcji dymu i wykrywania pożaru. Monitoring w/w podstawowych parametrów powietrza znajdującego się w tunelu generuje odpowiednie sygnały, na podstawie których jest sterowana instalacja wentylacji, oddymiania i sygnalizacji pożarowej oraz instalacja świetlnego sterowania ruchem pojazdów. System ten ma za zadanie wykrycie obecności określonego poziomu stężenia CO, NOx oraz dymu. Następnie, w zależności od stężenia tych substancji i określenia odpowiednich progów ich stężeń, krokowo włączana jest wentylacja lub oddymianie łącznie z zamknięciem tunelu dla ruchu pojazdów. 

LITERATURA 
[1] Dz. U. Nr 63 poz. 735 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
[2] Niemiecka norma VDI 6029 dotycząca wentylacji tuneli. 


Głosuj (0)
Arkaszka 20:55:52 23/03/2011 [Powrót] Komentuj