Zobacz wszytkie serwisy JOE.pl
blogiblog4u.pl blogiblogasek.pl katalog stronwjo.pl avataryavatary.ork.pl czcionkiczcionki.joe.pl aliasydai.pl, ork.pl, j6.pl tapety tapety.joe.pl obrazkiobrazki na NK
Online: ---
czynnik chłodniczy

o klimatyzacji, klimatyzatorach, wentylacji i wentylatorach

klimatyzacja

czynnik chłodniczy

Wycofanie chlorowcopochodnych czynników chłodniczych (freonów) wywołało konieczność poszukiwania ich substytutów. Z faktem tym wiąże się wiele problemów dotyczących, między innymi, projektowania i eksploatacji parowych sprężarkowych urządzeń chłodniczych.
    Wymuszony ruch czynnika chłodniczego w instalacji realizowany jest za pomocą sprężarki chłodniczej. Ruchome części sprężarki, przemieszczające się względem siebie, współpracujące ze sobą w ruchu posuwisto-zwrotnym lub obrotowym muszą być smarowane. Czynnik smarny doprowadzany między trące się powierzchnie ma na celu zmniejszenie tarcia, to znaczy zmniejszenie oporów ruchu oraz wynikających z tego strat mocy. Poza tym ma to określone znaczenie w odbiorze wydzielanego strumienia ciepła i ochronie przed korozją. 
    Treść niniejszego artykułu poświęcono eksploatacyjnej i obliczeniowej ocenie wpływu zawartości oleju na realizację obiegu chłodniczego.


    Problemy wynikające z konieczności smarowania ruchomych elementów sprężarki chłodniczej były już analizowane w przypadku stosowania czynników chlorowcopochodnych i pozostały one w dalszym ciągu otwartym problemem, w odniesieniu do proekologicznych za mienników freonów.
    Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby olej mógł pozostać w obrębie sprężarki i nie przedostawać się do instalacji. W rzeczywistych układach chłodniczych zawsze jednak pewna ilość oleju opuszcza przestrzeń wewnętrzną sprężarki, miesza się z czynnikiem chłodniczym i krąży w obiegu. We właściwie zaprojektowanej instalacji jest zachowana zasada bilansu olejowego. Oznacza to, że ilość oleju opuszczającego sprężarkę powraca do niej. Taka "równowaga olejowa" możliwa jest tylko teoretycznie, bowiem w praktyce występuje zaole jenie instalacji klimatyzacji(do sprężarki powraca mniej oleju), które wpływa negatywnie na warunki jej pracy, zmniejsza inten sywność wymiany ciepła, powoduje spadek wydajności chłodniczej i wzrost nakładów energetycznych. Negatywne oddziaływanie tworzącej się w instalacji mieszaniny czynnika chłodniczego i oleju zależy w dużym stopniu od doboru zarówno rodzaju czynnika, jak i oleju.
    W rzeczywistym układzie sprężarkowym nie występuje czysty czynnik chłodniczy, lecz roztwór czynnika chłodniczego (mieszanina) z olejem, o zmiennym stężeniu, zależnym od parametrów termodynamicznych, panujących w danym węźle instalacji klimatyzacji. Takie postawienie zagadnienia powoduje rozszerzenie zakresu problematyki zastosowania zamienników fre onów, obejmujące nie tylko właściwy dobór czynnika chłodniczego w instalacji, ale także oleju, pod kątem tworzenia roztworu. W przypadku czynników chlorowcopochodnych pro blem ten obejmował zwykle grupę olejów mineralnych, zaś dla nowych czynników zasięg jest większy (liczba branych pod uwagę olejów syntetycznych jest obecnie znaczna). Wśród wła ściwości oleju branych pod uwagę przy jego doborze do smarowania sprężarki chłodniczej należy wymienić :
● barwę i przezroczystość;
● lepkość i płynność; właściwości bardzo istotne, zwłaszcza w niskich temperaturach, wystę puje ścisła zależność lepkości oleju od temperatury; w szerokim zakresie parame trów termicznych pracy instalacji powinny być ustabilizowane określone wskaźniki lep kościowe oleju;
● niska temperatura krzepnięcia i mętnienia; w temperaturze krzepnięcia olej traci praktycznie zdolność płynięcia i dlatego dobiera się oleje o odpowiednio niskiej temperaturze krzepnięcia - w instalacjach jednostopniowych zakres tej temperatury wynosi od -40 do -60oC [3]; przyczyną mętnienia oleju jest, między innymi wytrącanie się cząsteczek parafiny, co w znacznym stopniu utrudnia przepływ czynnika w instalacji i obniża efek tywność energetyczną wymiany ciepła;
● wysoka temperatura zapłonu i rozkładu oleju;
● odporność na utlenianie oraz stabilność chemiczna i termiczna;
● mała higroskopijność; zawartość wody w oleju przyśpiesza jego starzenie, tworzą się kwasy organiczne, aktywizujące procesy korozyjne; dodatkowo, zawartość wody w oleju stosowanym w sprężarkach hermetycznych przyczynia się do zmniejszenia izolacyjności uzwojenia silników elektrycznych, przyśpieszając występowanie przebić oraz ich uszko dzenia.

    Pojęcia idealnego czynnika chłodniczego oraz idealnego oleju smarnego mają tylko wy miar teoretyczny. W praktyce do smarowania sprężarek chłodniczych stosowane są:
1. oleje mineralne,
2. oleje syntetyczne,
3. mieszaniny olejów mineralnych i syntetycznych.


Głosuj (0)
Arkaszka 08:35:31 17/10/2011 [Powrót] Komentuj